PROFILERING FÖR MOONBUS CLUB

Posted · Add Comment
KATEGORI: Aktuellt, Målgrupp mindre företag/organisationer

VI BRINNER FÖR ATT att byg­ga visuel­la kom­mu­nika­tion­skon­cept för alla typer av verk­samheter och i alla stor­lekar. Allt har sina utmaningar och speciel­la upp­si­dor men då vi är desig­nori­en­ter­ade så lig­ger det nära till hands att ha extra var­ma känslor för pro­jekt inom kul­tur­om­rådet. Inte minst där­för att den­na typ av pro­jekt öpp­nar upp för exper­i­mentel­la arbetssätt vilket ger näring även till mer ”cor­po­rate” projekt.

EXEMPEL VAD som är aktuellt just nu är arbetet med pro­fi­ler­ingskon­cept inkluderande webb­por­tal och kom­mu­nika­tion via fler­tal sociala media för Moon­bus Club. Jag per­son­li­gen är inblandad i pro­jek­tet och det kan beskri­vas som en live­musikklubb för icke kon­ven­tionell, utforskade musik, exem­pelvis i form av impro­vi­sa­tion­s­musik, samti­da kon­st­musik, art­pop, samti­da jazz, grän­söver­skri­dande musik, samti­da opera/musikal, experimentellt/performance. Med andra ord — en smal mål­grupp där dri­vkrafter­na är kon­st­närli­ga sam­tidigt som utö­var­na till stor del är pro­fes­sionel­la musik­er och till viss del fån­gar klubben upp dessa musik­ers mer grän­stän­jande projekt.

Logotype för Moonbus Club

TANKARNA BAKOM PROFILERINGEN hand­lar myck­et om att fån­ga en anda av ”under­håll­ning i kraft av ett kon­st­närligt utforskande, även­tyrligt och djup­ska­pande mind­set i spek­trumet från akademiskt till avant­gardis­tiskt mind­set ”.  Form­språket byg­ger på idéen att det ska kom­mu­nicera en känsla av pågående process; kon­st­närligt och dynamiskt; myck­et rörelse. Konkret har det­ta i den­na förs­ta fas av pro­fi­lar­betet bild­språksmäs­sigt man­i­fester­ats i ett illus­tra­tionsar­bete som cen­tr­eras runt en mys­tisk arte­fakt som ska fån­ga andan i näm­n­da process. For­m­mäs­sigt, på detaljnivå, i både design och illus­tra­tivt bild­språk märks ett skissar­tat manér som inklud­er­ar att räta nit­tiograder­svin­klar und­viks. Till och med log­gan lyder under dessa dynamiska regler; ett kon­cept där att allt rör på sig är en vik­tig kom­po­nent. Ett annat mål med det kom­mu­nika­ti­va kon­ceptet är att kom­mu­nicera den tota­la känslan vid besök på klubben; att få fram en avväp­nande när­varokänsla; att kon­st­musik är något att ha det ”mysigt” till trots att det finns det inte är tal om under­håll­ning i nor­mal bemärkelse .

// Ulrik Claes­son // Artboost //

Affischen för Moonbus Club. Klick på bilden leder till klubbens webbsida

Aff­is­chen för Moon­bus Club. Klick på bilden led­er till klubbens webbsida.

Skärmdump på Instagramkontot för Moonbus Club. Klick på bilden leder dit..

Skär­m­dump på Insta­gramkon­tot för Moon­bus Club. Klick på bilden led­er dit..

Inlägg på Instagramkontot för Moonbus Club baserat på konceptet att kommunicera den totala känslan vid besök på klubben. Att konstmusik är något att ha det mysigt till; närvarokänsla.

Inlägg på Insta­gramkon­tot för Moon­bus Club baser­at på kon­ceptet att kom­mu­nicera den tota­la känslan vid besök på klubben. Att kon­st­musik är något att ha det mysigt till; närvarokänsla.