DIGITAL PORTFOLIOUX :
https://tinyurl.com/UlrikC-DigitalPortfolio
Jag har flera decen­nier av dig­i­tal erfaren­het men det­ta är min sat­sning att ska­pa en aktuell dig­i­tal port­fo­lio myck­et cen­tr­erad runt Figma.

PROCESSPORTFOLIO :
https://tinyurl.com/UlrikC-Portfolio
Den­na vis­ar min process/metod i for­matet av utbil­dande con­tent för Linkedin. Bild­karuseller från mån­ga inlägg i en pdf är mas­sivt, men kan snabbt bläd­dras igenom då det över­gri­pande intryck­et är fokus.

MIXED CASE PORTFOLIO :
https://tinyurl.com/UlrikC-standardPortfolio
Vis­ar ett urval av mina pro­duk­tion­er från diverse sammanhang.