FYSIK I VARUMÄRKESBYGGANDE?

Posted · Add Comment
KATEGORI: Inspiration & Kunskap

ATT INSIKTER FRÅN fysik (vilket är ett stort ”fritidsin­tresse” för mig) går att ha nyt­ta av i mån­ga typer av sam­man­hang har länge var­it ett fak­tum för mig. Fysik hand­lar myck­et om krafter i kom­plext sam­spel. I mån­ga avseen­den, enligt mig, gäller sam­ma sak för områ­den där psykol­o­giska krafter är en fak­tor som till exem­pel vid varumärkes­byg­gande och mark­nads­föring. Där­för var det intres­sant att träf­fa på ett TedTalk (förvis­so några år gam­mal) som hand­lade om tankar åt det­ta håll. Kol­la in Dan Cob­ley’s tal “What physics taught me about marketing”.
http://www.ted.com/talks/dan_cobley_what_physics_
taught_me_about_marketing?language=en

// Ulrik Claes­son // Artboost //