BUDSKAPET FÖRE BUDSKAPET

Posted · Add Comment
KATEGORI: Inspiration & Kunskap

DAVID CARSON fick under­teck­nad att intressera sig för grafisk design över­hu­vud­taget. Nedan länkar jag till ett TedTalk-före­drag där han bland annat pratar om bud­skapet du intu­itivt nås av FÖRE du fak­tiskt bör­jar läsa. En inspirerande guru som defin­i­tivt har något att lära samti­den där vi ofta har för stor tillit till det rationel­la. https://www.ted.com/talks/david_carson_on_design

// Ulrik Claes­son // Artboost //