Vad ger man till företaget som har allt?

Posted · Add Comment
KATEGORI: Aktuellt, Inspiration & Kunskap, Målgrupp medelstora till större företag/organisationer, Målgrupp mindre företag/organisationer, Om våra tjänster

Vad ger man till företaget som har allt på plats vad det gäller grafisk profilering, reklamlösningar, social mediastrategi osv?

Vad ger man till före­taget som har

ARTBOOSTIFY ÄR HÄR

Posted · Add Comment
KATEGORI: Aktuellt
ARTBOOSTIFY ÄR HÄR! Verk­samheten genomgår den­na peri­od mån­ga upp­graderingar däri­b­land en jus­ter­ing av nam­net, från Art­boost till Art­boos­t­i­fy! Kon­ver­t­erin­gen går grad­vis och kom­mer påver­ka allt där nam­net är av bety­delse; web­badress­er, sociala medi­akon­ton med mera men redi­rec­tup­plägg från gam­la…

PROFILERING FÖR MOONBUS CLUB

Posted · Add Comment
KATEGORI: Aktuellt, Målgrupp mindre företag/organisationer
VI BRINNER FÖR ATT att byg­ga visuel­la kom­mu­nika­tion­skon­cept för alla typer av verk­samheter och i alla stor­lekar. Allt har sina utmaningar och speciel­la upp­si­dor men då vi är desig­nori­en­ter­ade så lig­ger det nära till hands att ha extra…

ATT ARBOOSTIFIERA BETYDER ATT TA DET LÄNGRE

Posted · Add Comment
KATEGORI: Aktuellt
NYTT FOKUS PÅ hur vi pre­sen­ter­ar Art­boost finns nu på vårt start­si­da. En minikam­panj som utgår ifrån kon­ceptet ”Allt kan Arboos­t­i­fieras! (2+2=5)”. Finns på start­si­dan med till­hörande bilder. Kom­primer­at utdrag nedan: ”VAD NI ÄN HAR IDAG SÅ KAN DET ARTBOOSTIFIERAS! TROLIGTVIS

ARTBOOSTIFY FINNS NU INSTAGRAM

Posted · Add Comment
KATEGORI: Aktuellt
ARTBOOST FINNS NU på Insta­gram: @artboostify eller https://www.instagram.com/artboostify/ [EDIT: Kon­vert­er­ar vår 2019 från verk­samhet­snam­net Art­boost till Art­boost­fy så dessa kon­ton ink länkar har nu upp­dat­er­ats till ovan] Förs­ta posten från Art­boost­’s dedik­er­ade kon­to på Instagram            …

ÄR VARUMÄRKESARBETE ONÖDIGT FÖR MINDRE FÖRETAG?

Posted · Add Comment
KATEGORI: Erfarenheter, Målgrupp mindre företag/organisationer
I MIN BAKGRUND inom mark­nad­skom­mu­nika­tion finns erfaren­het att job­ba med klient­före­tag av alla typer och stor­lekar; från inter­na­tionel­la till fåmans­före­tag. Att min­dre före­tag ofta har min­dre mog­nad och insikt i att med­vetet job­ba med varumärkesfrå­gor är inte så…

FYSIK I VARUMÄRKESBYGGANDE?

Posted · Add Comment
KATEGORI: Inspiration & Kunskap
ATT INSIKTER FRÅN fysik (vilket är ett stort ”fritidsin­tresse” för mig) går att ha nyt­ta av i mån­ga typer av sam­man­hang har länge var­it ett fak­tum för mig. Fysik hand­lar myck­et om krafter i kom­plext sam­spel. I mån­ga…

BUDSKAPET FÖRE BUDSKAPET

Posted · Add Comment
KATEGORI: Inspiration & Kunskap
DAVID CARSON fick under­teck­nad att intressera sig för grafisk design över­hu­vud­taget. Nedan länkar jag till ett TedTalk-före­drag där han bland annat pratar om bud­skapet du intu­itivt nås av FÖRE du fak­tiskt bör­jar läsa. En inspirerande guru som defin­i­tivt har…

ARTBOOST FINNS NU PINTEREST

Posted · Add Comment
KATEGORI: Aktuellt
PINTEREST KAN VARA ett bra red­skap för att få grepp om hur kreatör­er tänker då det vis­ar vil­ka ref­er­en­sra­mar man har och vad som inspir­erar. Art­boost grun­dare, dvs under­teck­nad byg­ger nu långsamt upp en sam­ling av anslagstavlor där. Välkom­men dit. https://www.pinterest.se/uclaesson // Ulrik…