ARTBOOSTIFY ÄR HÄR

Posted · Add Comment
KATEGORI: Aktuellt

ARTBOOSTIFY ÄR HÄR! Verk­samheten genomgår den­na peri­od mån­ga upp­graderingar däri­b­land en jus­ter­ing av nam­net, från Art­boost till Art­boos­t­i­fy! Kon­ver­t­erin­gen går grad­vis och kom­mer påver­ka allt där nam­net är av bety­delse; web­badress­er, sociala medi­akon­ton med mera men redi­rec­tup­plägg från gam­la adress­er kom­mer finnas. Mer om det­ta och övri­ga upp­graderingar efterhand!

// Ulrik Claes­son // Artboostify //