ATT ARBOOSTIFIERA BETYDER ATT TA DET LÄNGRE

Posted · Add Comment
KATEGORI: Aktuellt

NYTT FOKUS hur vi pre­sen­ter­ar Art­boost finns nu på vårt start­si­da. En minikam­panj som utgår ifrån kon­ceptet ”Allt kan Arboos­t­i­fieras! (2+2=5)”. Finns på start­si­dan med till­hörande bilder. Kom­primer­at utdrag nedan:

VAD NI ÄN HAR IDAG KAN DET ARTBOOSTIFIERAS!

TROLIGTVIS ÄR NI nöj­da med de lös­ningar för varumärkes­byg­gande och mark­nad­skom­mu­nika­tion ni har idag. Men vi UTMANAR ER genom att påstå att vi kan ta det län­gre, göra det ännu mer ser­iöst, göra det med större pre­ci­sion, göra det mer under­fundigt, göra det mer svin­d­lande, göra det mer socialt, ta det utan­för den beröm­da boxen…

ATT ARTBOOSTIFIERA bety­der 2+2=5! Vi syf­tar på det extra värde som upp­står med hjälp av star­ka kom­mu­nika­ti­va kon­cept som man­i­festeras i varumärkes­driv­en strate­gi, inta­gande design, dito bil­dar­beten och hur det­ta imple­menteras för att fun­ka söm­löst inte­gr­erat i allt från print till dig­i­talt Mån­ga buzz­words men vi menar all­var: Det­ta brin­ner vi för!”

Att Arboostifiera betyder att ta det längre