ÄR VARUMÄRKESARBETE ONÖDIGT FÖR MINDRE FÖRETAG?

Posted · Add Comment
KATEGORI: Erfarenheter, Målgrupp mindre företag/organisationer

I MIN BAKGRUND inom mark­nad­skom­mu­nika­tion finns erfaren­het att job­ba med klient­före­tag av alla typer och stor­lekar; från inter­na­tionel­la till fåmans­före­tag. Att min­dre före­tag ofta har min­dre mog­nad och insikt i att med­vetet job­ba med varumärkesfrå­gor är inte så kon­stigt men även medel­sto­ra före­tag slä­par ofta efter. Det är inte ovan­ligt att man anser att sat­sningar på varumärke­sar­bete och till det­ta kop­plad mark­nadsstrate­gi, är onödigt eller bara något för rik­tigt sto­ra före­tag. Dessa typer av företagsledare/ entre­prenör­er; är ofta beun­drans­värt dri­vna inom sitt fält; säl­jer bra pro­duk­ter eller tjän­ster, tänker på vik­ten av bra kun­drela­tion­er etc. Dessa näm­n­da fak­tor­er är ju ock­så cen­trala delar i varumär­ket vilket ju är allt som ska­par bilden och ”löftet” av ett varumärke. So far so good; men det är i nivåer­na efter dessa fak­tor­er man har en ten­dens att slar­va bort sina potentialer…

”…bakomliggande visionen för varumärket bör vara nära länkad till affärsplanen… ”

DET BEHÖVER INTE vara fel att använ­da oli­ka lever­an­tör­er oli­ka delar av mark­nad­skom­mu­nika­tio­nen; exem­pelvis en för tryck­sak­spro­duk­tion och en annan för före­tagets webbsida/e‑handel osv även om risken för att förvir­ra och tap­pa kraft i sin kom­mu­nika­tion ökar. När kraften min­skar hand­lar det fram­förallt om att en över­gri­pande vision sak­nas för att göra kom­mu­nika­tio­nen och varumärkes rep­re­sen­ta­tion där till en aktiv del av hela affär­s­pla­nen. Där­för blir det prob­lem om inte dito planer­ing och strate­gi för hur det ska gå till tas fram. Exem­pelvis kan det­ta få uttryck som att kraften i varumär­kets visuel­la sig­nal­sys­tem inte fokuseras; någon köper plan­löst bilder från en bild­bank där och någon annan väl­jer god­ty­ck­ligt en färg här eller ännu värre; en ambitiös under­chef vill anli­ta en egen kon­sult för sitt område men som inte får varumärkes­byg­gande styrn­ing osv. Sak­er som lätt hän­der om den bakom­lig­gande visio­nen för varumär­ket, som bör vara nära länkad till affär­s­pla­nen, saknas.

”Att det görs överhuvudtaget i någon utsträckning är ofta viktigare än att arbetet blir stort och massivt”

ATT GÖRA DETTA arbete kan låta så omfat­tande att man ofta hellre hop­par över det i mån­ga min­dre och även medel­sto­ra företag/organisationer. Det låter dyrt och man har ju annat att göra… Per­son­li­gen anser jag att man med till­räck­ligt med erfaren­het pro­gres­sivt kan anpas­sa den­na process för varumär­kets strate­gi (som delvis ock­så är grun­den till en mark­nadsstrate­gi) till att bli avvägd i sin omfat­tning till verk­samheten det gäller. Att processen görs över­hu­vud­taget i någon utsträck­n­ing är ofta vik­ti­gare än att arbetet blir stort och mas­sivt. Den sto­ra fäl­lan utan en varumärkesstrate­gi inklu­sive kon­cept för kom­mu­nika­tion och generell pro­fi­ler­ing (med genom­slag i före­tagets alla kanaler webb, social media mar­ket­ing, reklam, DR, tryck­sak­er, för­pack­n­ings­de­sign etc) är just att agera kort­sik­tigt på impuls och utan någon plan och varumärkesvi­sion alls.

KÄNNER DU DIG träf­fad av ovan resone­mang så hör av dig så bol­lar vi lite idéer runt hur det ser ut i ditt företag!

// Ulrik Claes­son // Artboost //

 

Ett verktyg för att få ordning på strategierna för sitt varumärke är ”Kapferer’s Brand Identity Prism”. Bild lånad från brandmanagerguide.com

Ett verk­tyg för att få ord­ning på strate­gier­na för sitt varumärke är ”Kapferer’s Brand Iden­ti­ty Prism”. Bild lånad från brandmanagerguide.com

Ditt företag behöver inte vara Apple för att bygga någon nivå av varumärkesstrategi.

Ditt före­tag behöver inte vara Apple för att byg­ga någon nivå av varumärkesstrategi.